facebook youtube

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, dále jen „předmětu plnění“ firmou SQS Vláknová optika a. s., (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obecných Všeobecných podmínek.

1.2. Podpisem právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku. Pouze v případě, kdy odběratel je nesporně spotřebitelem, se bude závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídit občanským zákoníkem. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem. Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto Všeobecných podmínek pro právní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

1.3. Definice základních pojmů. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz § 52 odst. 3 občanského zákoníku). Plátce je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce/zákazník. Příjemce/zákazník je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním. Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.


2. Cena předmětu plnění

2.1. Přehledové katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

2.2. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.


3. Uzavření smlouvy

3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou (např. e-mail nebo web formulář), ve výjimečných případech též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Všeobecné podmínky. Příslušné části Všeobecných podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem.

3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Název a fakturační adresu obchodní firmy,
 • IČO a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH),
 • jméno osoby, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele včetně telefonického kontaktu,
 • jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství,
 • doručovací adresu včetně kontaktu na odpovědnou osobu pověřené pro převzetí předmětu plnění,
 • další specifické požadavky na předmět plnění.

3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to písemně či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném termínu a to obvykle do dvou pracovních dnů.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant předmětu plnění a požádá odběratele o zaslání nové objednávky.

3.5. V případě, že výrobce přestane vyrábět a dodávat produkt, který je obsahem předmětu plnění, nahradí ho novou verzí, popř. výrazným způsobem změní cenu produktu. V takovém případě tuto skutečnost neprodleně sdělí odběrateli a po dohodě s ním zašle aktualizované potvrzení objednávky.

3.6. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.


4. Dodací podmínky

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2–10 pracovních dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 2–4 týdnů.

4.2. Předpokládaný termín plnění je uveden v nabídce popřípadě přesný termín dodání v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.3. Za splnění termínu plnění se považuje předání předmětu plnění odběrateli ve výrobním závodě v Nové Pace nebo předání předmětu plnění smluvenému dopravci.

4.4. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele anebo místo plnění, uvedené na objednávce.

4.5. Náklady spojené s dodáním předmětu plnění v rámci České republiky nese v případě objednávky nad 1000Kč dodavatel. V případě objednávek pod 1000Kč zvolí dodavatel adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele) a odběrateli může účtovat přepravné ve výši 100Kč. V případě objednávek, kde místo plnění je mimo Českou republiku, hradí náklady spojené s dodáním odběratel.

4.6. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

4.7. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů.

4.8. Zjistí-li odběratel zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit doručiteli zásilky a zapsat do potvrzovacího přepravního listu poznámku "Zjištěn poškozený obal" včetně svého podpisu.

4.9. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele.


5. Stornování objednávky odběratelem

5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3.3., je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným obchodním zástupcem dodavatele.

5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 100% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky.


6. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

6.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba na fakturu, resp. platba v hotovosti při předání předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné sjednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, podepsané statutárním z ástupcem dodavatele.

6.2. Ve některých případech, může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení části popř. celé ceny předmětu plnění odběratelem.

6.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, musí být projednány s obchodním oddělením dodavatele a takto sjednané podmínky musí být uvedeny v nabídce i v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny předmětu plnění.

6.4. V případě, že odběratel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat obchodní oddělení dodavatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

6.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.

6.6. V případě, že odběratel realizuje platbu v hotovosti, vystaví dodavatel odběrateli příjmový pokladní doklad s uvedením čísla zálohové faktury, resp. faktury, ke které se příslušný příjmový pokladní doklad vztahuje. Faktura, resp. zálohová faktura s uvedením platební podmínky „v hotovosti“ je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o provedení platby v hotovosti.

6.7. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem odběratele, resp. systému, který odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

6.8. Nesplní-li odběratel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je dodavatel oprávněn přerušit poskytování plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících (např. záruční servis) až do uhrazení závazku odběratele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu.


7. Záruka

7.1. Obsah záruky:

7.1.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží.

7.1.2. Délka záruční doby zboží/díla může být pro jednotlivé díly zboží/díla stanovena rozdílně, nejméně však 24 měsíců.

7.1.3. Zákonná záruka: Při prodeji zboží v občanskoprávních vztazích (je-li odběratel spotřebitelem) se na spotřební zboží na prvních 24 měsíců z celkové doby dodavatelem poskytnuté záruky vztahují ustanovení § 619 až 627 občanského zákoníku (zákonná záruka při prodeji zboží). Po uplynutí zákonné záruky se nároky odběratele řídí obsahem smluvní (tzv. prodloužené) záruky podle těchto Všeobecných podmínek. Na prodej použitého zboží se zákonná záruka nevztahuje. V občanskoprávních vztazích při prodeji zboží dodavatel odpovídá spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou a zákonné nároky spotřebitele z takové odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V občanskoprávních vztazích při smlouvě o dílo se zákonné nároky spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, platnými pro smlouvu o dílo. Nároky odběratele ze záruky za jakost v režimu obchodního zákoníku se řídí obsahem smluvní záruky podle těchto Všeobecných podmínek.

7.1.4. Životnost zboží: Nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet, a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování. Za rozpor s kupní či jinou smlouvou nelze považovat reklamace takových parametrů, které nejsou pro daný výrobek uvedeny v návodu ani jiné obchodně-technické dokumentaci výrobce či v závazných technických normách.

7.1.5. Smluvní záruka: Smluvní záruka platí pro obchodní závazkové vztahy a právní vztahy podřízené režimu obchodního zákoníku a dále platí pro dobu dodavatelem poskytnuté záruky, která v občanskoprávních vztazích přesahuje délku zákonné záruční doby (tj. pro dobu tzv. prodloužení záruky). Ze smluvní záruky a v obchodně právních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží/díle vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek; v případě vady neodstranitelné vzniká odběrateli pouze právo na výměnu zboží/díla za zboží/dílo stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších). V rámci smluvní záruky bude vada zboží/díla odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží/díla za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů;oprava vadného dílu zboží/díla může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží/díla.

7.1.6. Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění.

7.1.7. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách (viz níže) nebo všeobecnými zásadami. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. Za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, nadměrným mechanickým opotřebením.

7.1.8. Smluvní záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží/díla odběratelem popř. předáním dopravci. Bude-li zboží v rámci smluvní záruky vyměněno, pak vyměněné zboží/dílo bude mít záruční dobu do zbytku původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží/díla, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

7.1.9. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží/dílo převzít.

7.2. Záruční podmínky:

7.2.1. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE: Místo a způsob uplatnění reklamace se řídí částí 8. Reklamační řád a částí 9. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době těchto Všeobecných podmínek, není-li smlouvou sjednáno jinak. Při uplatnění reklamace je vždy nutno uvést:

 • a) číslo vystavené faktury,
 • b) číslo výrobku,
 • c) popis závady,
 • d) počet reklamovaných kusů.

7.2.2. PŘI NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACI (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu.


8. Reklamační řád</h2>

8.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po převzetí od dodavatele.

8.2. Odběratel je povinen všechny zjištěné vady oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.

8.3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je výrobní závod v Nové Pace.

8.4. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou s uvedením čísla reklamovaného předmětu plnění.

8.5. V případě dodržení ustanovení článku 8.4. odběratelem, převezme pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem, písemně), a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.


9. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době

9.1. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

9.2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u předmětu plnění, resp. u jeho jednotlivých částí, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky.


10.Odpovědnost

10.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu. Dodavatel zejména neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:

 • údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jí pověřeným subjektem;
 • nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění;
 • užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí.

10.2. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností dodavatele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše.

10.3. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.


11. Obecná ustanovení

11.1. Stanoví-li tyto Všeobecné podmínky oprávnění dodavatele požadovat na odběrateli uhrazení ceny za poskytnuté plnění, je odběratel povinen částku dodavatelem v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami uplatňovanou uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury. Pro případ prodlení s úhradou faktury v částce nebo v čase, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky a příslušnou DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základě její fakturace dodavatelem s tím, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

11.2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 30 dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných podmínek.

11.3. Nastane-li situace předpokládaná v předchozím článku, jsou účastníci tohoto závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení, resp. rozhodnutí o realizaci výhrady vlastnického práva.

11.4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů určují účastníci jako příslušný věcně příslušný soud v Praze.

11.5. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli dostupný na webový stránkách www.sqs-fiber.cz Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající akceptací objednávky odběratele dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

11.6. Na právní úkony a právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 2015 se vztahují obchodní podmínky, které platily mezi účastníky v době jejich vzniku. Na smlouvy uzavřené před 1. dubnem 2015 nemají tyto Všeobecné podmínky vliv.

11.7. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2015 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné obchodní podmínky společnosti SQS Vláknová optika a.s. ze dne 1.1. 2003. Tyto Všeobecné podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení zveřejněny na Internetu


INFORMATION ON THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT SUBJECT