facebook youtube

PF 2015 Dear business partners, we wish you a Merry Christmas and good health, happiness, personal and professional success into the new year of 2015.

At the same time, we thank you for your cooperation in 2014 and look forward to continue working with you in 2015.

SQS Vlaknova optika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day of Photonics is an annual event that promotes “photonics” towards the general public. Companies, research organizations, and organizations involved in photonics will reach out to their communities to raise awareness about what is photonics and why it is important, and promote the role of their organization in the photonics ecosystem and value chain. At the occasion of the anniversary, activities are organized over numerous countries and encompass all kinds of demonstrations on the impact of photonics on our day-to-day life.

Why the 21 October? On 21 October 1983 the General Conference of Weights And Measures adopted the value of 299,792.458 km/s for the speed of light.

Photonics includes all technologies that use light, create light or modify light.

Photonics technologies include: LED lighting, Photovoltaic solar energy, Photonics Integrated Circuits, Optical components, Lasers, Sensors, Imaging, Displays, Projectors, Optic fiber, and other photonic related technologies which find applications in health, security, agriculture, food, communication, transportation, …

Photonics is one of Key Enabling Technologies that will be the main driving force behind the development of future goods and services. Photonics is technology that will ultimately have the same impact on society as the electronics industry.

Photonics technologies are amazing, fascinating, and you find them everywhere: in communication, entertainment, medical, manufacturing, automotive, energy, lighting, agriculture, photovoltaic, security, art, … Whether you are looking for a new career, a student that needs to make a choice for your studies, if you are a financial investor or a politician that influences policies, think PHOTONICS!

his is the link to video "Photonics is Everywhere!" by EPIC to promote photonics:

More Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQS Vlaknova optika offers complete solution for fiber to the antenna (FTTA) applications. Traditional wireless networks are unable to cover ever climbing data traffic. However they may be upgraded by connecting the antenna to a broadband optical backbone to meet technical requirements for deployment of new generation networks (4G/LTE). The FTTA solution by SQS is fully modular offering flexibility for customization according to specific demands of customers. The FTTA cable is ready to use and may be installed by persons with minimal training.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruggedized Cable AssemblySQS Vlaknova optika offers rugged cost effective fiber optic connectivity solutions that ensure resistance to bad weather conditions and harsh environments thus they are designed for outdoor installation such as the Fiber to the Antenna (FTTA) connection, security technology etc. The product line of ruggedized components includes connectors, bulkhead receptacles, distribution boxes, cable drums and UV light resistant cables with flame retardant jacket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-year WarrantySQS offers a 10-year warranty on assembled connectors with ceramic, multilayer and multi-fiber ferrule purchased from July 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On January 1, 2014 SQS Fiber Optics became a member of EPIC – European Photonics Industry Consortium. EPIC is the industry association that promotes the sustainable development of organizations working in the field of photonics in Europe. EPIC members encompass the entire value chain from LED lighting, Photovoltaic solar energy, Photonics Integrated Circuits, Optical components, Lasers, Sensors, Imaging, Displays, Projectors, Optic fiber, and other photonic related technologies. Currently EPIC associates more than 120 companies and organizations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2014 Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v novém roce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQS Vláknová optika získala cenu Technologické agentury České republiky za originalitu řešení v projektu „Optický paketový přepínač“. SQS na projektu spolupracovala s Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a s ČVUT Praha.
Ocenění získali tři nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, které byly realizovány s podporou Technologické agentury ČR a skončily v roce 2012 nebo 2013. Cena byla udělena ve třech kategoriích – originalita řešení, užitečnost řešení, řešení pro kvalitu života. Komise složená ze zástupců výzkumné a kontrolní rady TA ČR, předsednictva TA ČR a nezávislých expertů vybírala ze 194 projektů.
Ceny byly řešitelům úspěšných projektů předány 4. prosince 2013 na slavnostním společenském setkání nazvaném „Setkání s perspektivami – Cena TA ČR“ pořádaném Technologickou agenturou ČR u příležitosti 4. výročí jejího založení. Setkání se uskutečnilo v Nové budově Národního muzea, za přítomnosti významných reprezentantů výzkumu, vývoje a inovací v ČR a známých osobností.
Za SQS cenu přebíral vedoucí projektu ing. Michael Písařík.
Podrobnosti ze slavnostního večera vč. videa představujícího oceněné projekty a firmy, naleznete na webu Technologické agentury ČR: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/251-ceny-ta-cr-2013-udeleny.html

 

 

 

Strategies in Light Europe 2013 Strategies in Light Europe - konference s doprovodnou výstavou se zaměřením na nové trendy, technologie, komponenty, zařízení a systémy na trhu osvětlovací techniky, která se konala 19-21.11. 2013 v Mnichově.

SQS zde představovala svoji platformu inteligentních zdrojů světla ve formě hybridních integrovaných obvodů a jejich výroby zapouzdřováním čipů na úrovni waferu. SQS přitom staví především na zkušenostech ze sériové výroby optoelektronických komponentů. Hlavní předností řešení SQS je zvolená forma hybridního integrovaného obvodu složeného z čipů jednotlivých součástek zajišťující nejenom kompaktnost pokud jde o rozměry, ale také vysokou spolehlivost a životnost, a v neposlední řadě i velkou flexibilitu pro návrh a výrobu nejrůznějších modifikací těchto zdrojů LED osvětlení podle požadavků zákazníků.

 

Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Productronica 2013SQS Vláknová optika bude ve dnech 12.-15.11. prezentovat své výrobní služby a související produkty na veletrhu Productronica v Mnichově.

Prezentace SQS se zaměří především na nově zaváděnou výrobu kompaktních zdrojů světla LED ve formě hybridních integrovaných obvodů. Jedná se o nový koncept konstrukce a výroby modulů LED umožňující zákaznické modifikace elektro-optických i mechanických parametrů a jejich výrobu díky flexibilitě vyvinutých výrobních procesů a příslušné výrobní linky. Prezentaci SQS najdete ve společné expozici České republiky v hale B2 stánek číslo 185. Budete vítáni.

 

Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013

 

Poptávková dokumentace Vážená paní, vážený pane Dovolujeme si Vaši firmu oslovit za účelem vypracování cenové nabídky (včetně termínu možného dodání) na sestavu: Zdroj superkontinua. Zároveň Vás žádáme o prokázání splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách §53 odstavce 1. čestným prohlášením obsahující tyto body: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Požadované minimální technické parametry sestavy: 1. Pokrytí vlnových délek od 500 do 2300nm. 2. Minimální spektrální hustota výkonu v celém rozsahu 0.5mW/nm. 3. Možnost přímého napojení optického vlákna bez nutnosti následného pořízení dalšího mezistupně. Zde je tolerovatelná i oddělená justační jednotka (sada jednotek) s účinností navázání nad 10% do jednovidového vlákna. Nemělo by být realizováno dělicím filtrem. 4. Možnost ladění opakovací frekvence pulzního laseru zdroje. Maximální cílová cena: 1 200 000 Kč Kritérii výběru jsou minimální požadované technické parametry uvedené výše (40%), dodací podmínky (10%) a nabízená cena (50%). Je možné podat i více variant řešení. Nákup této sestavy spadá dle zákona o veřejných zakázkách do kategorie: Podlimitní veřejná zakázka - dodávky a služby - cena bez DPH je vyšší než 1 mil Kč a nižší, než limit stanovený nařízením vlády (aktuálně se jedná o 5.010 tis. Kč). Vaši nabídku včetně příloh očekáváme nejpozději do 29.10.2013 v tištěné či elektronické formě na adresu: Ing. Michael Písařík SQS Vláknová optika a.s. Komenského 304 509 01 Nová Paka email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. O výsledku výběru budete vyrozuměni do 1.11.2013. Nová Paka, 13.10.2013 Ing. Michael Písařík Předseda komise pro hodnocení nabídek

 

Elektrotechniek 2013, UtrechtBetween 30 September and 4 October SQS will present its fiber optic, optoelectronic and LED products, and services of custom-made product development and manufacturing in the Czech Republic national stand at the Elektrotechniek 2013 exhibition in Utrecht, the Netherlands. SQS will focus on presenting the SQS concept for design and manufacture of LED light sources in the form of powerful compact modules (hybrid integrated circuits) that contain all necessary circuitry for operation and control giving the modules some basic intelligence. Besides SQS will introduce a wide range of fiber optic components incl. solutions for applications in harsh operating conditions (aerospace and automotive industries, medical technology, mining, transport, etc.), and SQS services of design, development and production of custom-made solutions. We welcome you to visit our stand which is part of the Czech National Agency CzechTrade booth (No. 10.A015).

Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht

 

 

 

Demand for Purchase of Supercontinuum Source We would like to address companies in order to produce a quotation (including date of delivery) for a Supercontinuum Source. At the same time, we ask for proof of qualification. The required minimal technical parameters: Coverage of wavelengths from 500 to 2300 nm. Minimal power spectral density in the whole range: 0.5 mW/nm. Possibility of direct connection of optical fibers without any intermediate unit. It is tolerable to use separate adjustable unit (set of units) with binding effect over 10% in single-mode fibers. It should not be realized by a division filter. Tunable repetition rate of the laser pulse source. Maximum targeted price: 1,200,000 CZK The bid evaluation criteria are the required technical parameters mentioned above (40%), delivery conditions (10%) and the offered price (50%). It is possible to submit optional solutions. Purchase of this equipment falls under the Public Procurement Act in category: Below threshold procurement - supplies and services - price without VAT higher than CZK 1 million and lower than the limit set by the government (currently it is 5010 thousands of CZK). Your bid is expected no later than 20 September 2013, in printed or electronic form to the following address: Michael Pisarik SQS Vlaknova optika a.s. Komenskeho 304 509 01 Nova Paka Czech Republic E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. The result of evaluation of tenders will be notified by 20 October 2013. Ing. Michael Pisarik Chairman of the Tenders Evaluation Commission

Announcement of a Call for Bids