facebook youtube

Zaškrtnutím políčka „Potvrďte prosím souhlas se zpracovíáním osobních údajů“ uděluji výslovný souhlas společnosti SQS Vláknová optika a.s., se sídlem Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČO: 60913037 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala mé osobní údaje, které jsem zadal do tohoto formuláře a do přikládaných příloh (jméno a příjmení, telefon, email, adresa a další identifikační, kontaktní a popisné údaje, životopisné údaje, motivační dopisy apod.), a to za účelem náborových a HR marketingových aktivit, k jednání směřujícím k uzavření pracovní smlouvy či za účelem kontaktování a nabídnutí vhodného pracovního místa. Vámi zaslané údaje nejsou vázány ke konkrétnímu výběrovému řízení. Tento souhlas je udělován na dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu.

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na kontaktní osobu Správce pro oblast ochrany osobních údajů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně (resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce), a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.

Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž seznam je dostupný na vyžádání na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod. v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv, včetně příslušných vzorů formulářů pro uplatnění těchto práv, jsou dostupné zde na webu SQS. Více informací o způsobu zpracovávání osobních údajů Správcem je k dispozici v dokumentu POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.uoou.cz